×

HOW TO SHOP

1 Login or create new account.
2 Review your order.
3 Payment & FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

FORGOT YOUR DETAILS?

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Versie januari 2020

Artikel 1. – Definities
1.1 VEGE: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, zijnde Nipparts B.V. handelende onder diens
geregistreerde handelsnaam VEGE, feitelijk gevestigd aan de Scheijdelveweg 5A (3214 VN) te Zuidland.
1.2 De wederpartij: de partij met wie VEGE één of meer overeenkomsten aangaat voor de levering van
producten, het verrichten van werkzaamheden en/of diensten door VEGE.
1.3 Het product: een door VEGE aan de wederpartij geleverd (al dan niet bewerkt) product, waaronder
begrepen, doch niet uitsluitend, gereviseerde en/of gebruikte automotoren, gereviseerde en/of gebruikte
(motor)delen, brandstofpompen, turboladers, transmissies, en aanverwante artikelen.
1.4 De overeenkomst: de overeenkomst tussen VEGE en de wederpartij voor levering van (een) product(en)
en/of diensten en/of een door de wederpartij aan VEGE verstrekte opdracht voor het verrichten van
werkzaamheden en/of het verlenen van diensten in het kader van het bewerken (waaronder begrepen doch niet
uitsluitend het reviseren, repareren, ontwikkelen etc.) van automotoren, motordelen, brandstofpompen,
turboladers, transmissies en/of andere (onder)delen van een automobiel.
1.5 Het inruil(onder)deel: de eventueel door de wederpartij aan VEGE in eigendom over te dragen motor
(en/of (onder)delen daarvan), turboladers, transmissies en/of andere (onder)delen van een automobiel.
1.6 De inruiltermijn: de termijn gedurende welke VEGE een inruil(onder)deel accepteert.
1.7 De toeslag: het bedrag dat de wederpartij aan VEGE betaalt tot zekerheid voor het onbeschadigd
retourneren van het complete inruil(onder)deel, dat VEGE aan de wederpartij in het voorkomende geval tijdelijk
ter beschikking stelt, tenzij vooraf anders aangegeven door VEGE.
1.8 Teruggave: het door VEGE aan de wederpartij te retourneren ( deel van de) toeslag in geval van tijdig,
niet beschadigd en compleet retourneren van het inruil(onder)deel door de wederpartij aan VEGE in lijn met de
daarvoor gemaakte afspraken tussen partijen.
1.9 Aanbouwdelen: aan het product gemonteerde onderdelen, die een bijdrage leveren aan het functioneren
van het product, zoals: in- en uitlaatspruitstukken, delen van de ontsteking, delen van de
brandstofinjectiesystemen, slangen, kabels, leidingen, andere uitwendige verbindingen, filters,
turbocompressoren etc.

Artikel 2. – Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van
VEGE, alsmede op alle door VEGE met de wederpartij gesloten en te sluiten overeenkomsten.
2.2 De wederpartij wordt geacht de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden mede te aanvaarden
met betrekking tot latere leveringen en overeenkomsten met VEGE.
2.3 Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, prijsopgaven
en overeenkomsten, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van de wederpartij naar zijn eigen of andere
algemene (inkoop)voorwaarden. VEGE wijst uitdrukkelijk enige door de wederpartij van toepassing verklaarde
(algemene) voorwaarden van de hand.
2.4 VEGE is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. VEGE heeft het recht een
wijziging van de algemene voorwaarden elektronisch aan de wederpartij toe te sturen of deze daar elektronisch
van in kennis te stellen met verwijzing naar de gewijzigde algemene voorwaarden.

Artikel 3. – Totstandkoming van de overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van VEGE zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
anders is overeengekomen.
3.2 De overeenkomst komt slechts tot stand door schriftelijke aanvaarding van VEGE of indien VEGE
daadwerkelijk tot uitvoering van de overeenkomst is overgegaan. Dit geldt tevens met betrekking tot afwijkingen
van deze algemene voorwaarden.
3.3 De wederpartij is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst geheel
of gedeeltelijk over te dragen aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VEGE.
3.4 Afspraken met ondergeschikten, die geen procuratie hebben, binden VEGE niet dan nadat en voor zover
zij door VEGE schriftelijk zijn bevestigd.
3.5 Alle overeenkomsten, wijzigingen daaronder begrepen, worden bovendien aangegaan onder de
opschortende voorwaarde van goedkeuring door de directie van VEGE. De overeenkomst wordt geacht te zijn tot
stand gekomen binnen twee werkdagen na de opdrachtbevestiging van VEGE, indien de directie van VEGE
binnen die periode niet te kennen heeft gegeven van de overeenkomst af te willen zien.
3.6 Door of namens VEGE verstrekte gegevens over eigenschappen, maten, gewichten en toepassingen
alsmede verstrekte tekeningen, afbeeldingen etc. zijn slechts ter illustratie en niet bindend.
3.7 De wederpartij heeft het recht om bij uitvoering van (delen van de) overeenkomst derden te betrekken,
waarvoor de wederpartij door aanvaarding automatisch toestemming verleent.

Artikel 4. – Prijzen
4.1 Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle opgegeven prijzen exclusief BTW en
andere eventueel door de overheid opgelegde of op te leggen heffingen en gebaseerd op levering af magazijn
(EXW) VEGE.
4.2 Ook nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, heeft VEGE het recht wijzigingen in rechten,
belastingen en accijnzen aan de wederpartij door te berekenen.

Artikel 5. – Toeslag
5.1 In geval van een inruil(onder)deel is VEGE gerechtigd om de toeslag als onderdeel van de factuur voor
het product of separaat bij de wederpartij in rekening te brengen.
5.2 De inruiltermijn begint op de datum van levering van het product door VEGE. In dat geval is de
wederpartij gehouden het inruil(onder)deel zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen een maand na levering
van het product in goede staat en onbeschadigd aan VEGE geretourneerd te hebben, tenzij partijen uitdrukkelijk
schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de wederpartij dit niet tijdig doet vervalt haar recht op teruggave
van de toeslag.
5.3 In aanvulling op het bepaalde in artikel 5.2 behoudt VEGE zicht het recht voor om schade of vermissing
van het inruil(onder)deel te verhalen op de wederpartij, voor zover de schade voor VEGE hoger ligt dan het
bedrag van de toeslag.

Artikel 6. – Termijnen en levering
6.1 De door VEGE opgegeven leveringstermijnen en overige termijnen voor nakoming zijn, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders is overeengekomen, nimmer aan te merken als fatale termijnen.
6.2 De levering geschiedt, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, af magazijn (EXW) VEGE.
6.3 VEGE is te allen tijde gerechtigd om in gedeelten te leveren.
6.4 Indien de wederpartij niet op de overeengekomen leveringsdatum de te leveren zaken afneemt of in
ontvangst neemt, worden de te leveren zaken door VEGE gedurende een redelijke termijn voor rekening en risico
van de wederpartij te zijner beschikking gehouden, mits er door de wederpartij is betaald. In dergelijke gevallen is
VEGE gerechtigd opslag- en verzekeringskosten in rekening te brengen en komt het risico voor beschadiging
en/of tenietgaan voor rekening van de wederpartij.
6.5 De wederpartij is verplicht het geleverde bij ontvangst direct op zichtbare gebreken te controleren en bij
constatering van schade het geleverde te weigeren voor ontvangst. Producten met niet direct zichtbare (transport)
schade dienen door de wederpartij conform de garantiebepalingen van artikel 7 behandeld te worden.

Artikel 7. – Betaling
7.1 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, dient de wederpartij alle aan VEGE verschuldigde bedragen
binnen 30 dagen na factuurdatum volledig aan VEGE te voldoen, zonder zich op enige korting, verrekening of
opschorting te kunnen beroepen. Garantieaanspraken leveren geen grond voor enige korting, verrekening of
opschorting op. Indien voor betaling door de wederpartij een machtiging is afgegeven dan staat de wederpartij
ervoor in dat de betaling op basis daarvan op enig moment automatisch kan plaatsvinden. De betaling komt tot
stand op het moment waarop de bank- of girorekening van VEGE wordt gecrediteerd.
7.2 Bij niet tijdige betaling is de wederpartij van rechtswege in verzuim; ingebrekestelling door VEGE is
derhalve niet vereist. Alle door VEGE gestelde betalingstermijnen zijn fatale termijnen.
7.3 VEGE is altijd gerechtigd, ook na opdrachtbevestiging, (alsnog) aanvullende zekerheid, vooruitbetaling of
contante betaling van koper te verlangen. De aanvullende zekerheidstelling, de voldoening van de factuur voor
vooruitbetaling en/of de contante betaling dient te zijn gedaan, voordat levering of nakoming anderszins door
VEGE heeft plaatsgevonden. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde op
een door VEGE aangegeven bank- of girorekening.
7.4 Indien de wederpartij één of meer van zijn (betalings)verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt
dan wel een betaling onder een gegeven machtiging door haar bank wordt geweigerd, dan is de wederpartij een
rente verschuldigd van 1,5 % per maand ingaande na verloop van de overeengekomen betaaltermijn tot aan de
dag van gehele betaling aan VEGE, waarbij een gedeelte van een maand als één telt.
7.5 In de gevallen omschreven in het vorige lid van dit artikel is de wederpartij naast het verschuldigde bedrag
en de daarop verschenen rente, gehouden tot volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de
gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom met rente, met een minimum van
€ 300,00.

Artikel 8. – Garantie
8.1 VEGE garandeert dat het door haar geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en dat het
product de eigenschappen bezit die de koper mag verwachten op grond van de overeenkomst, de aard van het
product en de overeengekomen prijs.
8.2 De garantieperiode voor door VEGE geleverde gereviseerde en/of nieuwe producten bedraagt 12
maanden en voor geleverde gebruikte producten 3 maanden.
8.3 De garantietermijn vangt aan op de dag dat fysieke aflevering van het product aan de wederpartij heeft
plaatsgevonden.
8.4 Indien VEGE een beroep op garantie honoreert op revisieproducten, dan heeft VEGE de vrije keuze
tussen reparatie van het product, vervanging van het product of terugname van het product tegen retournering
van de koopprijs. Ingeval van reparatie, vervanging of terugname vergoedt VEGE tevens de door de wederpartij
gemaakte redelijke arbeidskosten op basis van de ´flatrate`, die wordt gehanteerd door de desbetreffende
(auto)fabrikant.
8.5 Indien VEGE een beroep op garantie honoreert op gebruikte producten, dan heeft VEGE de vrije keus
tussen vervanging van het product of terugname van het product tegen retournering van de koopprijs.
8.6 Indien een (onder)deel van het product onder de garantie door VEGE wordt gerepareerd of, vervangen,
dan blijft de oorspronkelijke garantietermijn van het product ook op dit gerepareerde/vervangen ((onder)deel van
het) product van kracht (“geen garantie op garantie”).
8.7 De wederpartij zal zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van en afstemming met VEGE het
desbetreffende product niet vervoeren en dus geen vervoerskosten maken. Ingeval van niet naleving hiervan
komen, ongeacht of het beroep op garantie voor honorering in aanmerking komt, in ieder geval de gemaakte
kosten voor transport en het lokaliseren van het product voor rekening van de wederpartij. In het geval zulks wel
juist is geschied, dan zal VEGE de hiervoor omschreven kosten slechts voldoen in het geval het beroep op
garantie wordt gehonoreerd en die kosten ook redelijk zijn gemaakt.
8.8 In geval van een gehonoreerd beroep op garantie is VEGE nimmer gehouden tot het retourneren van het
inruil(onder)deel. Indien VEGE een door haar geleverd product terugneemt, dan zal VEGE ter harer vrije keuze
een inruil(onder)deel retourneren dat soortgelijk is aan hetgeen oorspronkelijk door de wederpartij aan VEGE is
geleverd, dan wel overgaan tot een vergoeding ten bedrage van het oorspronkelijk aan de wederpartij in rekening
gebrachte toeslag.
8.9 VEGE verleent slechts garantie voor zover de wederpartij een op diens naam gestelde factuur kan tonen.
De garantie geldt derhalve slechts de wederpartij en niet diens rechtsopvolgers.
8.10 De wederpartij komt geen beroep op garantie toe (I) indien het gebrek aan het product ter zake waarvan
garantie wordt verzocht, is veroorzaakt door (a) het niet naleven van de gebruiks/inbouw/onderhouds instructies
van VEGE of die van de automobielfabrikant, dan wel ander ondeskundig gebruik, (b) reparatie of verandering,
inclusief chiptuning en opvoering, (c) normale slijtage, (d) het gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor zij in
het normale verkeer bedoeld zijn zoals o.a voor rally en/of race doeleinden en/of (e) van buitenaf komende
oorzaken (II) indien de wederpartij VEGE van het gebrek aan het product niet binnen 10 dagen, nadat de
wederpartij het gebrek aan het product heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, aantoonbaar
kennis heeft gegeven en (III) ingeval het gebrek is ontstaan als gevolg van gebruik in een ander land dan het land
waarin feitelijke levering door VEGE heeft plaatsgevonden en/of waar VEGE ook geen vestiging heeft.
8.11 De door VEGE verstrekte garantie ziet niet op aanbouw(onder)delen ongeacht of deze al dan niet zijn
geleverd door VEGE. VEGE verstrekt daarenboven geen garantie op het door haar geleverde product, indien
daarin aanbouw(onder)delen zijn verwerkt of aan zijn gemonteerd, die niet voor gebruik door een daartoe
gecertificeerd of naar het oordeel van VEGE deskundige derde of door VEGE zelf, aantoonbaar zijn
gecontroleerd.
8.12 VEGE verleent geen garantie anders dan in de voorgaande leden van dit artikel omschreven. Dit laat
uiteraard onveranderd de rechten van de wederpartij die een overeenkomst met VEGE is aangegaan, die
kwalificeert als consumentenkoop zoals gedefinieerd in artikel 5 van boek 7 van het Nederlands Burgerlijk
Wetboek.

Artikel 9. – Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
9.1 VEGE behoudt de eigendom van alle aan de wederpartij geleverde producten zolang de wederpartij niet
aan al zijn (betalings)verplichtingen jegens VEGE heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen uit hoofde van
de levering van producten, door VEGE al dan niet door inschakeling van derden verrichte of te verrichten
werkzaamheden of te verlenen diensten, alsmede vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming door de
wederpartij van zodanige verbintenissen als hiervoor omschreven, onder dit laatste begrepen vorderingen ter
zake van boete, rente en kosten, alsmede eventuele vorderingen uit onrechtmatige daad of ongerechtvaardigde
verrijking.
9.2 De wederpartij is voor volledige betaling van de door VEGE geleverde producten niet gerechtigd daarop
zekerheidsrechten en/of gebruiksrechten te vestigen ten gunste van derden.
9.3 Voor het geval aan een derde te goeder trouw rechtsgeldige overdracht heeft plaatsgevonden van door
VEGE geleverde door de wederpartij niet of niet volledig betaalde producten en deze derde de op zijn beurt aan
de wederpartij verschuldigde koopsom nog niet heeft voldaan, verbindt de wederpartij zich nu reeds voor alsdan
een bezitloos pandrecht voor te behouden en zo mogelijk ook te vestigen ten gunste van VEGE.
9.4 VEGE is bevoegd zaken die VEGE van de wederpartij onder zich heeft of zal krijgen, onder zich te
houden tot al het aan VEGE toekomende uit hoofde van de gesloten overeenkomst door de wederpartij geheel
zal zijn voldaan. Het risico van de onder dit retentierecht vallende zaken blijft te allen tijde berusten bij de
wederpartij.

Artikel 10. – Aansprakelijkheid
10.1 VEGE sluit haar aansprakelijkheid uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder
begrepen alle directe en indirecte schade, zoals bedrijfs- gevolg- of vertragingsschade, behoudens
aansprakelijkheid die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van VEGE, met dien verstande dat de
aansprakelijkheid van VEGE is beperkt tot het factuurbedrag van het product waarop het desbetreffende
schadegeval ziet.
10.2 Indien en voor zover in weerwil van het vorige artikel nog enige aansprakelijkheid op VEGE mocht
rusten, uit welke hoofde dan ook, dan is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarvoor
VEGE is verzekerd.
10.3 De wederpartij vrijwaart VEGE voor schadeaanspraken van derden.

Artikel 11. – Overmacht
11.1 VEGE is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien VEGE daartoe gehinderd is als gevolg
van een omstandigheid, die niet te wijten is aan de schuld van VEGE (waaronder begrepen niet of niet tijdige
levering aan VEGE door haar toeleveranciers), noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvattingen voor rekening van VEGE komt.
11.2 VEGE is in geval van blijvende overmacht gerechtigd de overeenkomst met de wederpartij
buitengerechtelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring. In geval van tijdelijke overmacht is
VEGE gerechtigd de termijnen van de overeenkomst met de wederpartij te verlengen met de tijd gedurende
welke de tijdelijke overmacht geldt.

Artikel 12. - Ontbinding en opschorting
12.1 Indien de wederpartij de overeenkomst wenst te annuleren, dan is VEGE onverminderd haar recht op
nakoming gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, waarbij VEGE het recht heeft aan de wederpartij 15% van
de overeengekomen prijs inclusief BTW en exclusief het eventueel overeengekomen bedrag voor
inruil(onder)delen als schadevergoeding in rekening te brengen.
12.2 VEGE heeft het recht om - naast de overige aan haar toekomende rechten - de overeenkomst met de
wederpartij te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en rechtelijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid
jegens de wederpartij door middel van een schriftelijke mededeling aan de wederpartij op te schorten en/of te
ontbinden indien de wederpartij (i) één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet,
niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, (ii) niet in staat is te voldoen aan zijn opeisbare schulden of zijn opeisbare
schulden onbetaald laat, insolvent wordt, (iii) indien het faillissement van/of door de wederpartij is aangevraagd of
uitgesproken, (iv) indien surséance van betaling is aangevraagd of verleend, (v) indien de wederpartij zijn bedrijf
staakt, geheel of gedeeltelijk liquideert en/of (vi) beslag onder de wederpartij wordt gelegd dat niet binnen 30
dagen na datum beslaglegging zal zijn opgeheven.
12.3 Indien één der in lid 2 van dit artikel omschreven situaties zich voordoet, dan rust op de wederpartij de
plicht VEGE daarvan onverwijld in kennis te stellen en zijn alle vorderingen van VEGE onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13. - Toepasselijk recht en geschillen
13.1 Op alle overeenkomsten met VEGE waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken, alsmede op
alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de in het vorige lid omschreven
overeenkomsten, waaronder begrepen de uitvoering van zulke overeenkomsten ongeacht of een of beide partijen
een geschil aanwezig acht, zullen, indien deze behoren tot de bevoegdheid van de Rechtbank, worden beslecht
door de Rechtbank te Rotterdam.

Artikel 14. - Slotbepalingen
14.1 Voor wat betreft de inhoud, uitleg en betekenis van de onderhavige algemene voorwaarden strekken
uitsluitend de algemene voorwaarden zoals opgesteld in de Nederlandse taal tot bewijs van hetgeen tussen
partijen op grond van de algemene voorwaarden geldt. Op diens verzoek krijgt de wederpartij een exemplaar van
deze algemene voorwaarden in de Nederlandse taal toegestuurd.
14.2 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is dan wel vernietigd wordt, treedt voor deze
bepaling (voor zover mogelijk van rechtswege) in de plaats een bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de
strekking van de nietige of vernietigde bepaling. Partijen zijn jegens elkaar gehouden over de tekst van deze
nieuwe bepaling zo nodig met elkaar in redelijk overleg te treden. De overige bepalingen van de algemene
voorwaarden behouden onverminderd hun geldigheid, tenzij dwingendrechtelijke regels zich hiertegen verzetten.

 

 

 

TOP