vege header

Algemene Voorwaarden

English version below

ALGEMENE VOORWAARDEN VEGE

Version 2013V04 as of January 1st 2013

 

Artikel 1. – Definities

1.1       VEGE-Benelux B.V. en/of Intermotor B.V.: de gebruikers van deze algemene voorwaarden, allen gevestigd aan de Ir. H. de Grootweg 1 (3201 AB) te Spijkenisse, hierna gezamenlijk en ieder afzonderlijk genoemd “VEGE”.

1.2       De wederpartij: de partij met wie VEGE één of meer overeenkomsten aangaat voor de levering van zaken, het verrichten van werkzaamheden en/of diensten door VEGE.

1.3       Het product: een door VEGE aan de wederpartij geleverd, al dan niet bewerkt product, waaronder begrepen, doch niet uitsluitend, gereviseerde en/of gebruikte automotoren, gereviseerde en/of gebruikte (motor)delen, brandstofpompen, stuurhuizen, turboladers en/of transmissies.

1.4       De overeenkomst: de overeenkomst met VEGE ter zake de levering van (een) product(en) en/of een door de wederpartij aan VEGE verstrekte opdracht voor het verrichten van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten in het kader van het bewerken, waaronder begrepen doch niet uitsluitend het reviseren, repareren, ontwikkelen etc., van automotoren, motordelen, brandstofpompen, stuurhuizen, turboladers, transmissies en/of andere (onder)delen van een automobiel.

1.5       Het inruil(onder)deel: de eventueel door de wederpartij aan VEGE in eigendom over te dragen of overgedragen alsmede de door VEGE aan de wederpartij tijdelijk ter beschikking gestelde motor en/of (onder)delen daarvan, turboladers, stuurhuizen, transmissies en/of andere (onder)delen van een automobiel.

1.6       De inruiltermijn: de termijn gedurende welke VEGE een inruil(onder)deel accepteert.

1.7       Het statiegeld: het bedrag dat de wederpartij aan VEGE betaalt tot zekerheid voor het onbeschadigd retourneren van het complete inruil(onder)deel, dat VEGE aan de wederpartij in het voorkomende geval tijdelijk ter beschikking stelt.

1.8       Nacalculatie: het door de wederpartij aan VEGE verschuldigde bedrag in geval van het niet, beschadigd en/of niet compleet retourneren van het inruil(onder)deel aan VEGE.

1.9       Aanbouwdelen: aan het product gemonteerde onderdelen, die een bijdrage leveren aan het functioneren van het product, zoals: in- en uitlaatspruitstukken, delen van de ontsteking, delen van de brandstofinjectiesystemen, slangen, kabels, leidingen, andere uitwendige verbindingen, filters, turbocompressoren etc.

 

Artikel 2. – Algemeen

2.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van VEGE, alsmede op alle door VEGE met de wederpartij gesloten en te sluiten overeenkomsten.

2.2       Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en overeenkomsten, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van de wederpartij naar zijn eigen of andere algemene (inkoop)voorwaarden. VEGE wijst uitdrukkelijk de door de wederpartij van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand.

 

Artikel 3. – Totstandkoming van de overeenkomst

3.1       Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van VEGE zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2       De overeenkomst komt slechts tot stand door schriftelijke aanvaarding van VEGE of indien VEGE daadwerkelijk tot uitvoering van de overeenkomst is overgegaan.

3.3       De wederpartij is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VEGE.

3.4       Afspraken met ondergeschikten, die geen procuratie hebben, binden VEGE niet dan nadat en voor zover zij door VEGE schriftelijk zijn bevestigd.

3.5       Alle overeenkomsten, wijzigingen daaronder begrepen, worden bovendien aangegaan onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de directie van VEGE. De overeenkomst wordt geacht te zijn tot stand gekomen binnen twee werkdagen na de opdrachtbevestiging van VEGE, indien de directie van VEGE binnen die periode niet te kennen heeft gegeven van de overeenkomst af te willen zien.

 

Artikel 4. – Prijzen

4.1       Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle opgegeven prijzen exclusief BTW en andere eventueel door de overheid opgelegde of op te leggen heffingen en gebaseerd op levering af magazijn VEGE.

4.2       Ook nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, heeft VEGE het recht wijzigingen in rechten, belastingen en accijnzen aan de wederpartij door te berekenen.

4.3       In geval van nacalculatie is de wederpartij aan VEGE een bedrag verschuldigd minimaal gelijk aan het statiegeld, tenzij partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 5. – Termijnen en levering

5.1       De door VEGE opgegeven leveringstermijnen en overige termijnen voor nakoming zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, nimmer aan te merken als fatale termijnen.

5.2       De levering geschiedt, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, af magazijn VEGE.

5.3       De inruiltermijn is gemaximeerd op 6 maanden, nadat levering door VEGE aan de wederpartij heeft plaatsgevonden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

5.4       VEGE is te allen tijde gerechtigd om in gedeelten te leveren.

5.5       Indien de wederpartij niet op de overeengekomen leveringsdatum de te leveren zaken afneemt of in ontvangst neemt, worden de te leveren zaken door VEGE gedurende een redelijke termijn voor rekening en risico van de wederpartij te zijner beschikking gehouden, mits er door de wederpartij is betaald. In dergelijke gevallen is VEGE gerechtigd opslag- en verzekeringskosten in rekening te brengen en komt het risico voor beschadiging en/of tenietgaan voor rekening van de wederpartij.

5.6       De wederpartij is verplicht het geleverde bij ontvangst direct op zichtbare gebreken te controleren en bij constatering van schade het geleverde te weigeren voor ontvangst. Producten met niet direct zichtbare (transport) schade dienen door de wederpartij conform de garantiebepalingen van artikel 7 behandeld te worden.

 

Artikel 6. – Betaling

6.1       Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, dient de wederpartij de verschuldigde bedragen onder rembours te voldoen, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Garantieaanspraken leveren geen grond voor enige korting, verrekening of opschorting op. Bij niet tijdige betaling is de wederpartij van rechtswege in verzuim; ingebrekestelling door VEGE is derhalve niet vereist. Alle door VEGE gestelde betalingstermijnen zijn fatale termijnen.

6.2       VEGE is altijd gerechtigd, ook na opdrachtbevestiging, (alsnog) aanvullende zekerheid, vooruitbetaling of contante betaling van koper te verlangen. De aanvullende zekerheidstelling, de voldoening van de factuur voor vooruitbetaling en/of de contante betaling dient te zijn gedaan, voordat levering of nakoming anderszins door VEGE heeft plaatsgevonden. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde op een door VEGE aangegeven bank- of girorekening.

6.3       Indien de wederpartij één of meer van zijn (betalings)verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan is de wederpartij een rente verschuldigd van 1,5 % per maand ingaande na verloop van de overeengekomen betaaltermijn, waarbij een gedeelte van een maand als één telt.

6.4       In de gevallen omschreven in het vorige lid van dit artikel is de wederpartij naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom met rente, met een minimum van € 300,00.

 

Artikel 7. – Garantie

7.1       VEGE garandeert dat het door haar geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en dat het product de eigenschappen bezit die de koper mag verwachten op grond van de overeenkomst, de aard van het product en de overeengekomen prijs.

7.2       De garantieperiode voor door VEGE geleverde gereviseerde en/of nieuwe producten bedraagt 12 maanden en voor geleverde gebruikte producten 6 maanden.

7.3       De garantietermijn vangt aan op de dag dat levering aan de wederpartij heeft plaatsgevonden.

7.4       Indien VEGE een beroep op garantie honoreert, dan heeft VEGE de vrije keuze tussen reparatie van het product, vervanging van het product of terugname van het product tegen retournering van de koopprijs. Ingeval van reparatie of vervanging vergoedt VEGE tevens de door de wederpartij gemaakte redelijke arbeidskosten op basis van de ´flatrate`, die wordt gehanteerd door de desbetreffende (auto)fabrikant.

7.5       Indien een (onder)deel van het product onder de garantie door VEGE wordt gerepareerd of, vervangen, dan blijft de oorspronkelijke garantietermijn van het product ook op dit gerepareerde/vervangen ((onder)deel van het) product van kracht (“geen garantie op garantie”).

7.6       De wederpartij zal zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van en afstemming met VEGE het desbetreffende product niet vervoeren en dus geen vervoerskosten maken. Ingeval van niet naleving hiervan komen, ongeacht of het beroep op garantie voor honorering in aanmerking komt, in ieder geval de gemaakte kosten voor transport en het lokaliseren van het product voor rekening van de wederpartij. In het geval zulks wel juist is geschied, dan zal VEGE de hiervoor omschreven kosten slechts voldoen in het geval het beroep op garantie wordt gehonoreerd en die kosten ook redelijk zijn gemaakt.

7.7       In geval van een gehonoreerd beroep op garantie is VEGE nimmer gehouden tot het retourneren van het inruil(onder)deel. Indien VEGE een door haar geleverd product terugneemt, dan zal VEGE ter harer vrije keuze een inruil(onder)deel retourneren dat soortgelijk is aan hetgeen oorspronkelijk door de wederpartij aan VEGE is geleverd, dan wel overgaan tot een vergoeding ten bedrage van het oorspronkelijk aan de wederpartij in rekening gebrachte statiegeld.

7.8       VEGE verleent slechts garantie voor zover de wederpartij een op diens naam gestelde factuur kan tonen. De garantie geldt derhalve slechts de wederpartij en niet diens rechtsopvolgers.

7.9       De wederpartij komt geen beroep op garantie toe (I) indien het gebrek aan het product ter zake waarvan garantie wordt verzocht, is veroorzaakt door (a) het niet naleven van de gebruiks/inbouw/onderhouds instructies van VEGE of die van de automobielfabrikant, dan wel ander ondeskundig gebruik, (b) reparatie of verandering, inclusief chiptuning en opvoering, (c) normale slijtage, (d) het gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor zij in het normale verkeer bedoeld zijn zoals o.a voor rally en/of race doeleinden en/of (e) van buitenaf komende oorzaken (II) indien de wederpartij VEGE van het gebrek aan het product niet binnen 10 dagen, nadat de wederpartij het gebrek aan het product heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, aantoonbaar kennis heeft gegeven en (III) ingeval het gebrek is ontstaan als gevolg van gebruik in een ander land dan het land waarin feitelijke levering door VEGE heeft plaatsgevonden en/of waar VEGE ook geen vestiging heeft.

7.10      De door VEGE verstrekte garantie ziet niet op aanbouw(onder)delen ongeacht of deze al dan niet zijn geleverd door VEGE. VEGE verstrekt daarenboven geen garantie op het door haar geleverde product, indien daarin aanbouw(onder)delen zijn verwerkt of aan zijn gemonteerd, die niet voor gebruik door een daartoe gecertificeerd of naar het oordeel van VEGE deskundige derde of door VEGE zelf, aantoonbaar zijn gecontroleerd.

7.11      VEGE verleent geen garantie anders dan in de voorgaande leden van dit artikel omschreven. Dit laat uiteraard onveranderd de rechten van de wederpartij die een overeenkomst met VEGE is aangegaan, die kwalificeert als consumentenkoop zoals gedefinieerd in artikel 5 van boek 7 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 8. – Eigendomsvoorbehoud

8.1       VEGE behoudt de eigendom van alle aan de wederpartij geleverde producten zolang de wederpartij niet aan al zijn (betalings)verplichtingen jegens VEGE heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen uit hoofde van de levering van producten, door VEGE al dan niet door inschakeling van derden verrichte of te verrichten werkzaamheden of te verlenen diensten, alsmede vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming door de wederpartij van zodanige verbintenissen als hiervoor omschreven, onder dit laatste begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten.

8.2       De wederpartij is voor volledige betaling van de door VEGE geleverde producten niet gerechtigd daarop zekerheidsrechten en/of gebruiksrechten te vestigen ten gunste van derden.

8.3       Voor het geval aan een derde te goeder trouw rechtsgeldige overdracht heeft plaatsgevonden van door VEGE geleverde door de wederpartij niet of niet volledig betaalde producten en deze derde de op zijn beurt aan de wederpartij verschuldigde koopsom nog niet heeft voldaan, verbindt de wederpartij zich nu reeds voor alsdan een bezitloos pandrecht voor te behouden en zo mogelijk ook te vestigen ten gunste van VEGE.

 

Artikel 9. – Aansprakelijkheid

9.1       VEGE sluit haar aansprakelijkheid uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals bedrijfs- gevolg- of vertragingsschade, behoudens aansprakelijkheid die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van VEGE, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van VEGE is beperkt tot het factuurbedrag van het product waarop het desbetreffende schadegeval ziet.

9.2       Indien en voor zover in weerwil van het vorige artikel nog enige aansprakelijkheid op VEGE mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, dan is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarvoor VEGE is verzekerd.

9.3       De wederpartij vrijwaart VEGE voor schadeaanspraken van derden.

 

Artikel 10. – Overmacht

10.1      VEGE is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien VEGE daartoe gehinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan de schuld van VEGE (waaronder begrepen niet of niet tijdige levering aan VEGE door haar toeleveranciers), noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van VEGE komt.

10.2      VEGE is in geval van blijvende overmacht gerechtigd de overeenkomst met de wederpartij buitengerechtelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring. In geval van tijdelijke overmacht is VEGE gerechtigd de termijnen van de overeenkomst met de wederpartij te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke overmacht geldt.

 

Artikel 11. - Ontbinding en opschorting

11.1      Indien de wederpartij de overeenkomst wenst te annuleren, dan is VEGE onverminderd haar recht op nakoming gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, waarbij VEGE het recht heeft aan de wederpartij 15% van de overeengekomen prijs inclusief BTW en exclusief het eventueel overeengekomen bedrag voor inruil(onder)delen als schadevergoeding in rekening te brengen.

11.2      VEGE heeft het recht om - naast de overige aan haar toekomende rechten - de overeenkomst met de wederpartij te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en rechtelijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid jegens de wederpartij door middel van een schriftelijke mededeling aan de wederpartij op te schorten en/of te ontbinden indien de wederpartij (i) één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, (ii) niet in staat is te voldoen aan zijn opeisbare schulden of zijn opeisbare schulden onbetaald laat, insolvent wordt, (iii) indien het faillissement van/of door de wederpartij is aangevraagd of uitgesproken, (iv) indien surséance van betaling is aangevraagd of verleend, (v) indien de wederpartij zijn bedrijf staakt, geheel of gedeeltelijk liquideert en/of (vi) beslag onder de wederpartij wordt gelegd dat niet binnen 30 dagen na datum beslaglegging zal zijn opgeheven.

11.3      Indien één der in lid 2 van dit artikel omschreven situaties zich voordoet, dan rust op de wederpartij de plicht VEGE daarvan onverwijld in kennis te stellen en zijn alle vorderingen van VEGE onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 12. - Toepasselijk recht en geschillen

12.1      Op alle overeenkomsten met VEGE waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken, alsmede op alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2      Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de in het vorige lid omschreven overeenkomsten, waaronder begrepen de uitvoering van zulke overeenkomsten ongeacht of een of beide partijen een geschil aanwezig acht, zullen, indien deze behoren tot de bevoegdheid van de Rechtbank, worden beslecht door de Rechtbank te Rotterdam.

 

Artikel 13. - Slotbepaling

            Voor wat betreft de inhoud, uitleg en betekenis van de onderhavige algemene voorwaarden strekken uitsluitend de algemene voorwaarden zoals opgesteld in de Nederlandse taal tot bewijs van hetgeen tussen partijen op grond van de algemene voorwaarden geldt. Op diens verzoek krijgt de wederpartij een exemplaar van deze algemene voorwaarden in de Nederlandse taal toegestuurd.

 

 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS VEGE

Version 2013V04 as of January 1st 2013
 

Article 1. – Definitions

1.1       VEGE-Benelux B.V., and/or Intermotor B.V.: the users of these general terms and conditions, all established at the Ir. H. de Grootweg 1 (3201 AB) in Spijkenisse, hereafter jointly and separately to be referred to as “VEGE”.

1.2       Other party: the party with who VEGE enters into one or more agreements regarding the supply of products, the execution of activities and/or services by VEGE.

1.3       Product: a product supplied by VEGE to the other party, either or not reworked, including, but not limited to, remanufactured and/or used car engines, remanufactured and/or used (engine) parts, fuel pumps, steering columns, turbo chargers and/or transmissions.

1.4       Agreement: the agreement with VEGE regarding the supply of (a) product(s) and/or order given to VEGE by the other party regarding the execution of activities and/or provision of services as part of the reworking, including but not limited to the remanufacturing, repairs, development etc., of car engines, engine parts, fuel pumps, steering columns, turbo chargers, transmissions and/or other parts of a car.

1.5       Old unit: any engine and/or parts of it, turbo chargers, steering columns, transmissions and/or other parts of a car the ownership of which is or has been transferred to VEGE by the other party or temporarily made available by VEGE to the other party.

1.6       Return period: the period during which VEGE accepts an Old unit.

1.7       Deposit: the amount that the other party pays VEGE as security for the undamaged return of the complete Old unit that VEGE may make temporarily available to the other party.

1.8       Surcharge: the amount owed to VEGE by the other party in the event of the non-return, damaged return and/or incomplete return of the Old unit to VEGE.

1.9       Ancillaries: parts mounted onto the product that contribute to the operation of the product, such as: inlet and outlet manifolds, parts of the ignition, parts of the fuel injection systems, tubes, cables, wiring, other external connections, filters, turbo compressors etc.

 

Article 2. – General

2.1       These general terms and conditions apply to all of VEGE’s offers, quotations and bids, as well as to all agreements entered and to be entered into by VEGE with the other party.

2.2       Only these general terms and conditions apply to all offers, quotations, bids and agreements, irrespective of any (earlier) reference of the other party to its own or other general terms and conditions of purchase. VEGE explicitly declines the general terms and conditions that apply according to the other party.

 

Article 3. – Establishment of the agreement

3.1       All of VEGE’s offers, quotations and bids are free of engagement, unless explicitly agreed otherwise in writing.

3.2       The agreement is established only by VEGE’s written acceptance or when VEGE has actually started the implementation of the agreement.

3.3       The other party is not authorised to either completely or partially transfer its rights and obligations resulting from the agreement to a third party without VEGE’s previous written permission.

3.4       Agreements with subordinates that do not have power of attorney do not commit VEGE until the agreements have been confirmed by VEGE in writing.

3.5       All agreements, including any changes, are besides entered into under the deferring condition of approval by the management of VEGE. The agreement is deemed to have been effected within two working days after order confirmation by VEGE, if within that period the management of VEGE has not expressed a wish to renounce the agreement.

 

Article 4. – Prices

4.1       Unless explicitly agreed otherwise in writing, all stated prices are exclusive of VAT and any other taxes imposed or to be imposed by the authorities and are based on delivery ex VEGE warehouse.

4.2       Even after the agreement has been established, VEGE is entitled to pass on any changes in rights, taxes and excise duties to the other party.

4.3       In the event of Surcharge, the other party owes VEGE an amount that is at least equal to the deposit, unless parties have explicitly agreed otherwise in writing.

           

Article 5. – Terms and delivery

5.1       Unless explicitly agreed otherwise in writing, the delivery dates and other dates for observance stated by VEGE can never be regarded as expiration dates.

5.2       Unless explicitly agreed otherwise, deliveries take place ex VEGE warehouse.

5.3       The maximum Return period is 6 months after delivery by VEGE to the other party has taken place, unless parties have explicitly agreed otherwise in writing.

5.4       VEGE is at all times authorised to deliver in instalments.

5.5       If the other party does not purchase or accept the goods to be delivered on the agreed delivery date, VEGE will for the account and risk of the other party keep the goods to be delivered available to the other party during a reasonable period, provided the other party has paid. In such cases VEGE is entitled to charge storage and insurance costs while the risk of damage and/or perish will be for the account of the other party.

5.6       The other party is obliged to check the delivered goods for visible defects immediately on receipt and to refuse acceptance of the delivered goods in the event any defects are detected. Products with (transport) damage that is not immediately visible should be treated by the other party in accordance with the guarantee stipulations of article 7.

 

Article 6. – Payment

6.1       Unless agreed otherwise in writing, the other party is obliged to pay the amounts payable COD, without being entitled to claim any discount, settlement or deferment. Warranty claims do not offer any basis for discounts, settlements or deferments. In the event payments are not made on time the other party will legally be in default; VEGE will therefore not have to serve notice on the other party. All terms of payment specified by VEGE are statutory limits.

6.2       Even after the order has been confirmed, VEGE will at all times be entitled to (as yet) require additional security, advance payment or cash payment from the buyer. The additional security provision, settlement of the advance payment invoice and/or cash payment needs to have taken place before delivery or other fulfilment has taken place by VEGE. Cash payment is also understood to mean crediting of the amount due to the bank or giro account provided by VEGE.

6.3       If the other party does not meet one or more of its (payment) obligations, or does not meet them on time or fully, the other party will be due to pay 1.5 % interest per month starting after the agreed term of payment has expired, whereby part of a month is counted as one.

6.4       In the cases described in the previous paragraph of this article, the other party will besides the amount due and the due interest on it, be obliged to fully pay any extra-judicial or judicial collection charges, including the costs of solicitors, bailiffs and collection agencies. The extra-judicial collection charges are calculated at 15% of the principle sum plus interest, with a minimum of € 300.

 

Article 7. – Guarantee

7.1       VEGE guarantees that the product it has supplied complies with the agreement and that the product has the qualities that the buyer may expect on the basis of the agreement, the nature of the product and the agreed price.

7.2       The guarantee period is 12 months for remanufactured and/or new products supplied by VEGE and 6 months for used products that have been supplied.

7.3       The guarantee period starts on the day that delivery to the other party takes place.

7.4       If VEGE accepts a warranty claim, it will be at VEGE’s discretion to opt for repairing the product, replacing the product or taking back the product subject to repayment of the purchase price. In the case of repair or replacement VEGE will also compensate the reasonable labour costs incurred by the other party based on the flat rate used by the (car) manufacturer in question.

7.5       If VEGE repairs or replaces part of the product under warranty, the original guarantee period of the product will also apply to this repaired/replaced (part of the) product (“no guarantee on guarantee”).

7.6       Without the explicit written permission of and coordination with VEGE, the other party will not transport the relevant product and will consequently not make any transport costs. In the event of non-compliance with this stipulation, irrespective whether the warranty claim is eligible for acceptance, at least the costs incurred for transport and the localisation of the product will be for the account of the other party. In the event such has taken place correctly, VEGE will only pay the costs described above in the event the warranty claim is accepted and those reasonable costs have also been incurred.

7.7       In the event of an accepted warranty claim, VEGE will never be obliged to return the Old unit. If VEGE takes back a product it has supplied, VEGE will at its discretion either return an Old unit that is similar to the product originally supplied to VEGE by the other party, or pay a compensation amounting to the original deposit charged to the other party.

7.8       VEGE will only offer guarantee if the other party is able to present an invoice made out in its name. The guarantee therefore only applies to the other party and not to its legal successors.

7.9       The other party is not entitled to any warranty claims (I) if the defect in the relevant product for which guarantee is requested, is caused by (a) non-compliance with the usage/installation/maintenance instructions supplied by VEGE or those supplied by the automobile manufacturer, or any other amateurish use, (b) repairs or changes, including chip-tuning and tuning up, (c) normal wear, (d) use for other purposes than for which they are intended in normal traffic such as for rally and/or race purposes and/or (e) external causes (II) if the other party has not demonstrably notified VEGE of the defect in the product within 10 days after the other party has noticed or reasonably should have noticed the defect in the product and (III) if the defect is the result of usage in another country than the country in which the actual delivery by VEGE has taken place and/or where VEGE does not have a branch.

 7.10     The guarantee offered by VEGE does not apply to Ancillaries, irrespective whether or not these have been supplied by VEGE. Moreover, VEGE does not offer any guarantee on products it has supplied, if Ancillaries have been used in or fitted on these products that have not been verifiably checked before usage by a third party that is certificated or in the opinion of VEGE expert with regard to this purpose or by VEGE itself.

7.11      VEGE does not offer any guarantee other than described in the previous paragraphs of this article. Of course this does not alter the rights of the other party that has entered into an agreement with VEGE, which qualifies as a consumer purchase as defined in article 5 of book 7 of the Dutch Civil Code.

 

Article 8. – Property reservations

8.1       VEGE retains the property rights to all products supplied to the other party as long as the other party has not fulfilled all its (payment) obligations towards VEGE, including claims regarding the delivery of products by VEGE, activities or services carried out or to be carried out either or not by calling in third parties, as well as claims due to the other party’s failing to fulfil such agreements as mentioned above, including claims regarding fines, interest and costs.

8.2       Before full payment of the products supplied by VEGE, the other party will not be entitled to lay any security rights and/or user rights on these for the benefit of third parties.

8.3       In the event a lawful bona fide property transfer has taken place to a third party of products supplied by VEGE which the other party has not or has not fully paid and this third party in turn has not yet paid the other party the purchasing amount due, the other party in that case commits itself in advance to retain and if possible also to establish a propertyless right of lien for the benefit of VEGE.

 

Article 9. – Liability

9.1       VEGE precludes liability for any damages, caused by whatever reason, including any direct and indirect damages, such as operational, consequential or delay damages, except for liability caused by VEGE’s intent or gross negligence, on the understanding that VEGE’s liability is limited to the invoice amount of the product to which the damages are related.

9.2       If and insofar in spite of the previous article there might still rest some liability on VEGE, for any reason whatsoever, this liability will in all cases be limited to the amount for which VEGE is insured.

9.3       The other party indemnifies VEGE against third-party claims for damages.

 

Article 10. – Force majeur

10.1      VEGE is not obliged to meet any of its obligations if VEGE is impeded in doing so as a result of circumstances that cannot be attributed to VEGE (including the failure on the part of VEGE’s suppliers to deliver or to deliver on time), or are not for the account of VEGE according to the law, legal transaction or generally accepted opinions.

10.2      In the event of sustaining force majeur VEGE is entitled to extra-judicially dissolve the agreement with the other party through a written statement. In the event of temporary force majeur, VEGE is entitled to extend the terms of the agreement with the other party by the period during which the temporary force majeur applied.

 

Article 11. – Termination and deferment

11.1      If the other party wishes to terminate the agreement, VEGE will be entitled – with its right to fulfilment remaining in full force – to dissolve the agreement, whereby VEGE has the right to charge the other party 15% of the agreed price including VAT and excluding any agreed amount for Old units as compensation.

11.2      Besides the other rights it has, VEGE at all times has the right to terminate and/or defer the agreement with the other party without further serving notice and judicial intervention and without liability for damages towards the other party through a written notification to the other party if the other party (i) does not, not timely or not properly fulfil one or more of its obligations resulting from the agreement, (ii) is not able to pay its due debts or leaves its due debts unpaid, becomes insolvent, (iii) if bankruptcy has been filed by the other party or has been declared, (iv) if suspension of payment has been applied for or granted, (v) if the other party terminates or wholly or partially liquidates its business, and/or (vi) the other party’s business is sequestered, which sequestration will not be cancelled within 30 days after the date of sequestration.

11.3      If one of the situations described in paragraph 2 of this article occurs, the other party will be obliged to notify VEGE of this immediately and all of VEGE’s claims are due immediately.

 

Article 12. – Applicable law and disputes

12.1      Dutch law applies to all agreements with VEGE of which these general terms and conditions are part, as well as to all agreements resulting from them.

12.2      Any disputes resulting from the agreements described in the previous paragraph, including the implementation of such agreements - irrespective whether one or both parties believe there is a dispute - will, if they fall under the competence of the Court, be settled by the Rotterdam Court.

 

Article 13. – Final clause

            With regard to the content, explanation and meaning of the present general terms and conditions, only the general terms and conditions drawn up in the Dutch language will serve as evidence of the applicable agreement between parties on the basis of the general terms and conditions. On request, the other party will receive a copy of these general terms and conditions in the Dutch language.